Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – pomoc prawna

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – pomoc prawna

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach również i dzisiaj, wiele ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają pośrednicy finansowi (Open Finance), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w ogromnym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat nie jest symetryczny – pokaźna ich część przeznaczona jest na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są w większości wypadków niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami zostaje obarczona wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient otrzymuje niewielką część z funduszu, który dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, dlatego często właściciele polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków uzbieranych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.